Preguntes més freqüents

Per part d’Aigües de Vic, el concepte mínim com a consum d’aigua, no existeix, però sí que hi ha una despesa fixa (quota de manteniment d’escomesa, quota fixa de servei i lloguer del comptador). En l’apartat del clavegueram també hi ha una despesa fixa (Quota fixe clavegueram). Pel que fa al cànon de l’aigua, es factura un mínim de 18 m3 cada trimestre. A més el corresponent impost del IVA.

Es poden acollir:

Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

– Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

– Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Tots aquest tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l’Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina www.gencat.cat/aca).

Depenent del tipus de contracte:

– Contracte Domèstic -> Trimestral

– Contracte PIME -> Trimestral

– Contracte Industrial -> Mensual

– Contracte Contra incendis -> Anual

Efectuem lectures reals dels comptadors, i per tant, sistemàticament i massivament no s’adjudiquen lectures estimades.

En cas de no poder llegir el comptador, es deixa targeta de notificació per a que ens comuniquin la lectura, que també pot efectuar-se telefònicament, per correu electrònic o per l’oficina virtual. Si finalment, i a l’hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, llavors sí que s’anota una lectura estimada.

De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d’aigua, procedeixi a prendre nota de la lectura del seu comptador. Al matí següent, i abans d’obrir cap aixeta, torni a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d’aigua en la instal·lació particular.

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol fuga o avaria correspon al mateix usuari.

– Per domiciliació bancària.

– Si no té el rebut domiciliat per banc o caixa, pot fer el pagament de diverses maneres:

– A qualsevol oficina del BBVA, abans del dia indicat a la mateixa factura.

– Pagament on-line mitjançant el codi de la factura.

– A les nostres oficines de Vic (C/de la Riera, 6) en horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h. (Només s’accepta pagament amb targeta)

– Si la seva entitat bancària ens retornés el rebut, pot optar per fer el pagament de les següents maneres:

– Esperar que li tornem a passar el rebut pel banc o Caixa.

– Pagament on-line mitjançant el codi de la factura o document de pagament que s’haurà de sol·licitar a les nostres Oficines d’Atenció al Client. (Presencial, telèfon, correu electrònic, oficina on-line)

– A les nostres oficines de Vic (C/de la Riera, 6) en horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h. (Només s’accepta pagament amb targeta).

Tot client/a d’Aigües de Vic, tenen dret a so·licitar dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya o a un altre organisme competent de l’Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats. Aquesta verificació es pot sol·licitar a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació: www20.gencat/portal/site/oge

L’aigua subministrada a Vic té una duresa total de 18ºF (contingut de sals de calci i magnesi) i no és necessari fer cap tractament addicional a casa.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?