Avís Legal

AIGÜES VIC S.A. Domicili Social: C/ de la Riera, 6. Baixos, 08500, Vic, Barcelona.

Vigent des del 27 de gener de 2022.
  1. TITULARITAT.
El present avís legal regula les condicions d’accés, navegació i ús de la pàgina web https://aiguesvic.com/ (d’ara endavant, la Pàgina Web) gestionada per AIGÜES DE VIC, S.A. (d’ara endavant, Aigües Vic), amb domicili social al carrer de la Riera, número 6, baixos (08500) Vic (Barcelona), titular del NIF A-08076218, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 10.504, Foli 125, Full B-29.265, Inscripció 92ª, amb els números de telèfon 93 885 25 00 / 93 885 23 51 i correu electrònic avsa@aiguesvic.com.
  1. OBJECTE.
La present Pàgina Web pretén oferir als seus usuaris l’accés a determinats continguts relacionats amb l’activitat de subministrament de l’aigua d’Aigües Vic.
  1. APLICACIÓ I VIGÈNCIA
Les condicions del present avís legal regulen l’accés, la navegació i l’ús de la present Pàgina Web. L’ús de determinats apartats o serveis oferts en aquesta Pàgina Web es regiran, en el seu cas, per les seves pròpies condicions disponibles als mateixos. L’avís legal es mantindrà vigent mentre estigui publicat a la Pàgina Web.
  1. ACCÉS, NAVEGACIÓ I ÚS.
L’accés i l’ús d’aquesta Pàgina Web és gratuïta i està destinada a usuaris majors de 18 anys. L’accés a aquesta Pàgina Web implica que l’usuari ha acceptat totes les condicions de l’avís legal, sense reserves. Els usuaris accediran i utilitzaran la Pàgina Web pel seu propi compte, cost i risc, única i exclusivament a efectes informatius, per posar-se en contacte amb Aigües Vic i/o per accedir als serveis oferts als clients, abstenint-se d’utilitzar-la per qualsevol altre motiu o en cas de no acceptar alguna o totes les condicions del present avís legal. Aigües Vic es reserva el dret a suspendre l’accés i l’ús de la Pàgina Web, en qualsevol moment i per qualsevol motiu que consideri oportú, no assumint en tal cas cap responsabilitat relativa a qualsevol dany i/o perjudici generat per l’esmentada suspensió. A l’accedir i navegar a la Pàgina Web, l’usuari es compromet, entre d’altres, a no realitzar cap acció o omissió que pugui danyar o disminuir la integritat i/o la seguretat de la Pàgina Web, a no utilitzar la Pàgina Web per transferir o instal·lar virus, codis maliciosos o d’altre software perjudicial, així com a no infringir les mesures de seguretat i d’autenticació implementades a la Pàgina Web o a qualsevol altra xarxa connectada a ella. Els usuaris de la Pàgina Web es comprometen a utilitzar els continguts i les seves funcionalitats de conformitat amb la llei i el present avís legal en tot moment, tot respectant els drets d’Aigües Vic i de tercers, i evitant provocar un dany i/o perjudici a la Pàgina Web, als altres usuaris de la mateixa, a Aigües Vic i/o a qualsevol tercer. En cas de que l’usuari, al posar-se en contacte amb Aigües Vic, li remeti dades, informació, documentació o arxius de qualsevol tipus a través dels canals de contacte habilitats a la Pàgina Web, l’usuari garanteix a Aigües Vic que es trobarà legitimat, i que no provocaran cap dany i/o perjudici a la Pàgina Web, a Aigües Vic i/o a tercers. L’usuari no està autoritzat a incloure un enllaç a la Pàgina Web des d’altres continguts il·legals, obscens, degradants o contraris als drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany i/o perjudici causat a Aigües Vic, mantenint-la íntegrament indemnes, així com a qualsevol tercer, degut a l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions imposades per la llei i/o des les condicions estipulades al present avís legal. Aigües Vic es reserva el dret d’adoptar les mesures necessàries en cas d’incompliment de les condicions del present avís legal per part de l’usuari, les quals no atorgaran en cap cas un dret a l’usuari a rebre cap tipus de rescabalament.
  1. RESPONSABILITATS I GARANTIES
Aigües Vic no estarà obligada en cap moment a garantir la disponibilitat ininterrompuda de la Pàgina Web; ni la impossibilitat d’una vulneració de la Pàgina Web i/o de les seves mesures de seguretat; ni l’exactitud, l’adequació al propòsit, el rendiment ni la utilitat de la informació i/o els serveis als qual l’usuari podrà accedir a través de la Pàgina Web; ni de l’absència de virus o codis maliciosos. Aigües Vic no assumeix cap responsabilitat en cas de possibles interrupcions, errors, fallades, retards, incidències, danys i/o perjudicis ocasionats en l’accés i/o ús de la Pàgina Web, ni tampoc als seus continguts. Aigües Vic no es responsabilitzarà de que els continguts de la Pàgina Web es trobin actualitzats. Aigües Vic no serà responsable de l’accés, navegació i ús que puguin realitzar els usuaris a la Pàgina Web i, en conseqüència, tampoc de cap dany i/o perjudici que aquests puguin ocasionar i/o promoure els usuaris, directa o indirectament. Aigües Vic no es farà responsable dels continguts, funcionalitats, usos, polítiques i/o pràctiques de les pàgines web, aplicacions o xarxes socials de tercers a les que s’accedeixin a través de la Pàgina Web. L’usuari accepta que Aigües Vic en cap cas es farà responsable dels mateixos.
  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La Pàgina Web, els serveis que ofereix, el nom del domini, les funcionalitats, textos, documents, dibuixos, representacions gràfiques, continguts, dissenys i/o codi font de la Pàgina Web així com els logotips, marques, noms comercials i qualsevol altre signe distintiu utilitzat a la Pàgina Web constitueixen drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’Aigües Vic de les quals és titular o llicenciatària legítima. Els usuaris no realitzaran cap ús dels mateixos sense autorització prèvia i per escrit d’Aigües Vic. La còpia, cessió, reproducció, revenda, registre, distribució, transformació, posada a disposició del públic, explotació i/o ús comercial dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la que Aigües Vic és propietària o llicenciatària, així com qualsevol acció que pugui realitzar amb la informació obtinguda a través de la Pàgina Web, generaran les responsabilitats i efectes regulats a la llei, excepte quan Aigües Vic ho hagi autoritzat per escrit. L’aparició a la Pàgina Web dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la que Aigües Vic és propietària o llicenciatària, no suposa l’atorgament ni la concessió de cap llicència i/o dret sobre cap d’ells. Els usuaris s’abstindran d’alterar o eliminar qualsevol signe d’identificació dels titulars d’aquests drets dels continguts publicats a la Pàgina Web.
  1. MODIFICACIONS
Aigües Vic es reserva la facultat de modificar la Pàgina Web i/o del present avís legal, en qualsevol moment i segons el seu propi criteri, sense necessitar d’advertir ni d’obtenir cap consentiment prèviament. L’accés a la Pàgina Web posterior a una modificació de la mateixa i/o de les condicions de l’avís legal suposaran l’acceptació d’aquestes últimes per l’usuari. Aigües Vic es reserva el dret a suspendre, restringir o interrompre l’accés, la navegació i l’ús de la Pàgina Web, en qualsevol moment i per qualsevol motiu que consideri oportú, no assumint en tal cas cap responsabilitat relativa a qualsevol dany i/o perjudici generat. En aquells casos en què alguna de les condicions del present avís legal fos declarada nul·la i sense efectes, la resta de clàusules de les mateixes es mantindran plenament vigents.
  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La política de privacitat de la Pàgina Web es pot consultar aquí.
  1. COOKIES.
La política de cookies de la Pàgina Web es pot consultar aquí.
  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’accés, la navegació i l’ús de la Pàgina Web, i la regulació i interpretació del present avís legal es regiran per la legislació espanyola. Quan l’usuari sigui una persona física que actua en nom i representació d’una persona jurídica, es sotmetrà qualsevol conflicte, controvèrsia o desavinença originat i/o relacionat amb la Pàgina Web i/o el present avís legal, als tribunals i jutjats de la ciutat de Vic (Barcelona). No obstant, quan l’usuari sigui una persona física que actua en nom propi com a consumidor o usuari, es sotmetrà als tribunals espanyols competents segons la normativa aplicable.   Descarrega’t l’avís legal en format pdf aquí

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?