Dades significatives

Dades Tècniques

Corresponent al període 1 de gener del 2017 a 31 de desembre de 2017

 

Clients Municipis
VIC Població Censada 43.964
Domèstics 19.749
PIME 2.545
Industrial 57
Municipal 192
Boca Incendi 582
Total Clients Vic 23.125
GURB Població Censada 2.616
Domèstics 621
PIME 313
Industrial 22
Eventual 27
Municipal 24
Boca Incendis 60
Total Clients Gurb 1067
STA. CECÍLIA DE VOLTREGÀ Població Censada 189
Domèstics 42
PIME 20
Municipal 2
Total Clients Sta. Cecília de Voltregà 64
MUNTANYOLA Població Censada 613
Domèstics 303
Municipals 4
PIME 31
Eventual 49
Total Clients Muntanyola 387
Total Població Abastida 47.382
Total 24.643
Volum d’aigua consumida m³ Consumits
Municipis
Vic 3.644.982
Muntanyola 57.935
Gurb 1.524.323
Santa Cecília de Voltregà 41.800
Total 5.269.040

 

Distribució del subministre en m³ Municipis Clients Domèstics Clients PIME Clients Industrials Municipal
Vic 1.778.352 586.324 1.188.902 91.404
Muntanyola 29.506 26.695 0 1.734
Gurb 122.867 315.099 1.078.765 7.592
Santa Cecília de Voltregà 6.701 35.072 0 27
Total 1.937.426 963.190 2.267.667 100.757
Municipis Km
Vic 244,134
Muntanyola 46,067
Gurb 114,18
Santa Cecília de Voltregà 21,101
Total 425,482
Anàlisi de control d’aigua
Internes
Mostres recollides d’aigua de consum 1.931
Externes
Mostres recollides d’aigua de consum 153
Mostres recollides d’aigua residual 142
Mostres recollides procedència no especificada 20
Total 2.246

 

Altres dades tècniques
Estacions de tractament d’aigua potable 1
Capacitat de Regulació Dipòsits Vic (m³) 21.580
Capacitat de Regulació Dipòsits Gurb i Sta Cecília (m³) 6.035
Capacitat de Regulació Dipòsits Muntanyola (m³) 1.710
Conduccions fins a dipòsits de Regulació Vic (km) 34
Conduccions fins a dipòsits de Regulació Gurb i Sta Cecília (km) 6
Conduccions fins a dipòsits de Regulació Muntanyola (Km) 13
Longitud Total  Xarxa gestionada (km) 425.482
Potència Elèctrica Total ETAP i Estacions d’Elevació Vic (kW) 872
Consum Elèctric Total anual (kWh/any) 4.359.808
Pressió mitja a la xarxa (atm) 4,4

 

Dades Econòmiques

Ingressos i despeses de l’activitat de captació

Corresponent al període 1 de gener del 2017 a 31 de desembre de 2017

 

CAPÍTOLS INGRESSOS IMPORT (€)
INGRESSOS NO TARIFARIS 496.000,44
Inspecció i Conservació 238.971,67
Facturació hores Personal 1.268,36
Manteniment comptadors 907,65
Drets escomesa, Connexió a Xarxa 32.981,06
Provisional obres 9.810,84
Lloguer Comptadors 178.567,41
Ingressos per tràmits impagaments 14.702,05
Bonificació cànon de l’aigua 18.791,40
INGRESSOS TARIFARIS 3.175.975,98
Servei a Vic
Q servei Domèstics, PIME I Ev. Obres 1.077.655,53
Consum Domèstics, PIME I Ev. Obres 1.224.350,60
Q servei Industrial 11.052,50
Consum Industrials 752.168,80
Instal·lacions protecció contra incendis 48.440,59
Treball pel propi immobilitzat 62.307,96
TOTAL INGRESSOS 3.671.976,42

 

CAPÍTOLS DESPESES IMPORT (€)
DESPESES D’EXPLOTACIÓ 2.626.155,87
Personal 961.965,38
Consum captació-tractament ETAP-elevació 279.183,20
Energia elèctrica 323.871,95
Reparacions i manteniment (conservació i treballs tercer) 332.179,24
Reparacions xarxa 157.575,28
Reparacions inst.tècniques, d’utillatge i maquinària, proc.d’informació, vehicles 153.854,27
Transport 51.793,54
Tributs i cànons 255.865,63
Tributs i cànons municipals 149.815,54
Cànon agència catalana de l’aigua 106.050,09
Responsabilitat social coorporativa 38.566,77
Generals 365.456,06
Arrendaments 113.254,09
Serveis tècnics i professionals 58.618,52
Assegurances responsabilitat civil i altres 31.355,53
Subministraments 22.579,77
Altres despeses activitat 139.648,15
Impagaments d’abonat 17.274,10
DESPESES FINANCERES 11.554,25
AMORTITZACIONS 717.793,17
TOTAL DESPESES 3.355.503,29

Vic, 1 de març de 2018

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00
De dilluns a divendres,
de 8h. a 14h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

NOTA INFORMATIVA: Episodi de Geosmina al riu Ter - La Geosmina és un compost que es caracteritza pel seu aroma terròs, que deixa mal gust a l’aigua però no és perjudicial per la salut. /