Medi ambient i seguretat

Des d’Aigües de Vic, SA tenim com a objectiu bàsic oferir un servei de qualitat que compleixi amb les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades. Realitzem la nostra activitat tenint en compte l’impacte que té en el medi ambient i, per tant, definim objectius i actuacions periòdiques per tal de disminuir aquest impacte […]

Des d’Aigües de Vic, SA tenim com a objectiu bàsic oferir un servei de qualitat que compleixi amb les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades.
Realitzem la nostra activitat tenint en compte l’impacte que té en el medi ambient i, per tant, definim objectius i actuacions periòdiques per tal de disminuir aquest impacte i ser més sostenibles.
És una prioritat per nosaltres el compliment de la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball. Per aquest motiu es destinen els recursos necessaris per a formar als treballadors, definir objectius periòdics, adequar les nostres instal·lacions amb els elements de seguretats necessaris, complir amb la coordinació d’activitats empresarials amb les empreses contractades, etc.

Prenent com a base el principi de millora contínua, tenim implantat un sistema de gestió integrat, basat en la nostra POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ, segons les normes ISO UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i UNE-EN ISO 45001:2018.

Informació ambiental any 2021

→ Durant el 2021 l’energia consumida a la nostra ETAP ha estat de procedència 100% a partir de renovables.
→ La rati de consum elèctric a la ETAP ha estat de 0,616 kWh/m³ d’aigua captada. Es tracta d’un valor pràcticament igual a l’obtingut al 2020.

null

→ Al mes de desembre es van canviar les bombes de l’estació de bombament de l’Intermig, a Muntanyola. Es van instal·lar bombes amb una millor eficiència i cabal més alt.

→ La generació d’energia elèctrica de la nostra planta solar fotovoltaica ha estat de 57.157 kWh al 2021. Hi ha hagut un augment del 13,6% respecte al 2020.

→ El rendiment de la xarxa de Vic durant el 2021 ha estat del 85,8%. Respecte al 2020, el rendiment ha millorat un 0,9%. Pel que fa a Muntanyola, el rendiment de la xarxa de Muntanyola durant el 2021 ha estat del 78,9%. Respecte al 2020, el rendiment ha millorat un 1,4%.

→ Els residus generats durant el 2021 han estat els següents:
• ETAP i Laboratori: 195.191 Kg
• Xarxa distribució: 621.890 Kg
Aquesta xifra representa un augment del 18% respecte el 2020. L’augment es justifica bàsicament a l’increment del residu de llots de clarificació de l’aigua (ETAP) i runes de la construcció (xarxa de distribució). A la següent taula es pot observar la tendència dels 3 últims anys.

null

→ Hem començat amb la renovació de la flota de vehicles. Seguint amb el compromís adoptat de tenir una flota amb vehicles d’emissió zero en un període de 10 anys, s’ha adquirit un vehicle 100% elèctric.

null

→ Per a la millora de la sostenibilitat de l’edifici de la ETAP, s’ha instal·lat un sistema de climatització (calefacció i refrigeració) mitjançant una bomba de calor aigua-aigua. La particularitat d’aquesta actuació és que el sistema aprofita la temperatura de l’aigua del procés de potabilització per fer funcionar la màquina de climatització. Aquesta actuació aprofita una energia residual de l’activitat de potabilització i comporta una millora important en l’eficiència del sistema de climatització, que fins ara es basava en radiadors elèctrics convencionals.

→ Durant el 2021 hem tingut 1.783 altes d’usuaris a l’Oficina Virtual d’AVSA i 2.138 sol·licituds de factures sense paper. D’aquesta manera incentivem la reducció de consum de paper i millorem el servei als nostres clients.

→ El consum de combustible de la flota de vehicles ha augmentat un 14,7% respecte al 2020. Aquest augment es pot justificar, en part, degut a l’efecte del confinament del 2020.

Informació seguretat i salut any 2021

→ Mantenim la certificació ISO 45001:2018, consolidant així el nostre sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

→ Hem seguint aplicant el protocol validat per fer front a la Covid 19 a l’empresa. Durant el 2021 es va realitzar auditoria en els centres de treball per part d’una consultora externa on es va poder evidenciar la idoneïtat de les mesures aplicades, assolint uns resultats de compliment pròxims al 100%.

→ Hem seguit amb l’adequació dels següents dipòsits, per millorar la seguretat en tasques que impliquen treballs en alçada:
o Dipòsit La Miranda 2
o Dipòsit La Miranda 3
o Dipòsit Turó Armengol 1
o Dipòsit Turó Armengol 2

→ Hem consolidat el control d’accessos del personal extern, per tal de donar compliment a la Coordinació d’Activitats Empresarials (RD 171/2001).

null

→ Durant el 2021 no hem tingut accidents de treball per contingències professionals. És el segon any consecutiu que assolim aquests resultats.

null

→ Durant el 2021 no hem tingut absentisme per contingències professionals. És el segon any consecutiu que assolim aquests resultats.
null

→ Hem complert amb la planificació formativa del nostre personal en matèria de seguretat i salut.


Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Horari d’atenció presencial Especial COVID:
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 12h.
Dijous: de 8h. a 12h. i de 16h. a 19h.
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?