Medi ambient i seguretat

Des d’Aigües de Vic, SA tenim com a objectiu bàsic oferir un servei de qualitat que compleixi amb les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades. Realitzem la nostra activitat tenint en compte l’impacte que té en el medi ambient i, per tant, definim objectius i actuacions periòdiques per tal de disminuir aquest impacte […]

Des d’Aigües de Vic, SA tenim com a objectiu bàsic oferir un servei de qualitat que compleixi amb les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades.
Realitzem la nostra activitat tenint en compte l’impacte que té en el medi ambient i, per tant, definim objectius i actuacions periòdiques per tal de disminuir aquest impacte i ser més sostenibles.
És una prioritat per nosaltres el compliment de la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball. Per aquest motiu es destinen els recursos necessaris per a formar als treballadors, definir objectius periòdics, adequar les nostres instal·lacions amb els elements de seguretats necessaris, complir amb la coordinació d’activitats empresarials amb les empreses contractades, etc.

Prenent com a base el principi de millora contínua, tenim implantat un sistema de gestió integrat, basat en la nostra POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ, segons les normes ISO UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i UNE-EN ISO 45001:2018.

 

Informació ambiental any 2020

→ Ens hem adherit als següents compromisos ambientals (Cimera Catalana d’Acció Climàtica):

 • Aprofundir en el coneixement de l’impacte climàtic de l’activitat.
 • Divulgar i fomentar el compromís climàtic en l’organització.
 • Impulsar la transició energètica de l’activitat.
 • Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat que es genera.
 • Adoptar progressivament els principis de l’economia circular.

null

→ Hem substituït una de les bombes hidràuliques del bombament principal i s’han interconnectat les conduccions, fet que ens ha ajudat a obtenir un increment de l’eficiència hidràulica de tot el sistema d’impulsió.

null

→ Hem signat un contracte per a l’ETAP amb la comercialitzadora del subministrament elèctric per a un període de 2 anys, amb la procedència de l’energia 100% a partir de renovables.

→ Hem aconseguit reduir el consum elèctric en tots els nostres centres de treball. És destacable la reducció del -2,3% a la ETAP.

→ Hem adquirit un vehicle 100% elèctric per al personal de la ETAP. S’ha instal·lat un punt de recàrrega a la ETAP.

→ Amb l’obra de remodelació de l’edifici principal de la ETAP, s’ha canviat tota la il·luminació a Led i s’han instal·lat tancaments que suposen una millora de les instal·lacions a nivell d’estalvi energètic.

→ El percentatge de pèrdues a la xarxa de Vic s’ha mantingut en uns nivells similars al del 2019. Per al 2021 s’han definit diverses actuacions per a mantenir aquest resultat i consolidar així la bona tendència, actuacions com control de fuites a la xarxa, renovació del parc de comptadors, sectorització de la xarxa, etc.

→ El percentatge de pèrdues a la xarxa de Muntanyola ha disminuït respecte el 2019 en un -36%. Per al 2021 s’han definit diverses actuacions per a mantenir aquest resultat i consolidar així la bona tendència.

→ El consum de combustible de la flota de vehicles ha disminuït durant el 2020 en un 4,8% respecte al consum del 2019.

→ Els residus generats en els diferents centres de treball durant el 2020 ha estat de 692 Tn, un 24% més que al 2019. Com a aspectes a destacar, la disminució del residu dels llots de clarificació de l’aigua i dels residus de materials de construcció que contenen amiant, i l’augment dels residus de la construcció (runes, formigó, etc.). Tots els residus generats es gestionen per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Aigües de Vic aposta per la valorització dels residus en detriment de la gestió via abocador.

→ Per millorar l’atenció al client i incentivar la reducció en el consum de paper, s’ha potenciat l’oficina virtual. Durant el 2020 s’han registrar 2840 altes i 890 sol·licitud de factures sense paper.

 

Descarregar la Guia ràpida de l’aigua de l’aixeta

 

Informació seguretat i salut any 2020

→ Hem assolit la certificació ISO 45001:2018 Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, en data 27/11/2020, per part de la certificadora Aenor.

null

→ Hem complert amb la planificació formativa en matèria de seguretat i salut:

 • Tot el personal ha rebut formació sobre recomanacions de seguretat per fer front a la Covid 19.
 • Formació PRL llauneria.
 • Formació treballs en alçada.
 • Formació manipulació de ponts grua.
 • Formació ISO 45001:2018.
 • Formació màster PRL.

→ Hem contractat la realització de tres auditories a una consultoria externa per evidenciar l’adequació del protocol Covid definit per l’empresa, en cada un dels nostres centres de treball. Els resultats obtinguts.

 • ETAP i laboratori: 94,3%
 • Oficina atenció al client: 96,8%
 • Oficina Tècnica i magatzem: 96,7%

→ Hem seguit amb l’adequació dels següents dipòsits, per millorar la seguretat en tasques que impliquen treballs en alçada:

 • Dipòsit Molí del Soler.
 • Dipòsit La Miranda 1.
 • Dipòsit Soler Botei.

null

→ Hem realitzat l’adequació de la maquinària de la ETAP al RD 1215/1997.

null

→ Hem consolidat el control d’accessos del personal extern, per tal de donar compliment a la Coordinació d’Activitats Empresarials (RD 171/2001)

null

→ Les dades d’absentisme a causa de contingències professionals del 2020 han disminuït respecte l’any anterior. En els dos darrers anys aquest indicador es situa molt per sota del valor de les empreses del sector.

null


Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Horari d’atenció presencial Especial COVID:
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 12h.
Dijous: de 8h. a 12h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?