L'accessibilitat de l'Oficina Virtual

L'Oficina Virtual és una web amb accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i en el context en què ho fan (topologia del dispositiu, programari, velocitat de connexió,...).

L'Oficina Virtual aplica la normativa WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada per la Unió Europea per eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Les pautes que proposa aquesta normativa pretenen guiar el disseny de les webs perquè el contingut es pugui convertir fàcilment a altres formats i fer que sigui comprensible i navegable.

L'Oficina Virtual compleix els nivells 1, 2 i 3 de les pautes WCAG, aconseguint el nivell de conformitat "Triple A" (AAA).

Si té qualsevol problema per accedir al contingut de la web o si vol fer propostes de millora, pot dirigir-se mitjançant el formulari 
Contacta.


Excepcions

L'Oficina Virtual no contempla el seu funcionament sense Javascript o amb les fulles d'estil deshabilitades. Això és a causa que el producte amb el qual està desenvolupat no ho permet. De totes maneres, el fabricant sosté que:

El Javascript que s'utilitza no és intrusiu i per tant, no afecta ni redueix l'accessibilitat de l'aplicació.

Respecte a les fulles d'estil, considera que la informació ("contingut") i la presentació han d'estar separades. És per això, que no és necessari que les fulles d'estil estiguin deshabilitades en el navegador posat que tots els navegadors suporten les fulles d'estil.

El fabricant i Aigües de Vic es comprometen a oferir un servei el més accessible possible en la mesura que les tecnologies emprades ho permetin.